Documente si Taxe autorizare constructii

Din punct de vedere al obtinerea autorizatiei de construire trebuie urmariti cativa pasi:

1. Certificatul de Urbanism
2. Avize
2′.Avize speciale – in marea majoritate a cazurilor nu se cer acestea pentru realizarea unei locuinte unifamiliale. Acestea, de obicei, se cer prin certificatul de urbanism pentru ansambluri rezidentiale, locuinte colective(blocuri), cladiri publice samd.
3.Autorizatie de Construire

ATENTIE – conform Legii 50/1991 si implicit Normelor metodologice ale Legii 50/1991 NU puteti sa incepeti constructia unei locuinte fara proiectul tehnic elaborat de catre proiectantii de specialitate.

Informatii preluate din Norme metodologice de aplicare a legii 50/1991

“””Certificatul de urbanism
Art. 30: Definitie
(1)Certificatul de urbanism este actul de informare al autoritatii administratiei publice competente sa
emita autorizatii de construire/desfiintare, prevazute la art. 4 alin. (1) si art. 43 lit. a) din Lege, care se emite, în principal, în vederea începerii procedurii de autorizare a executarii lucrarilor de
constructii, precum si a instalatiilor aferente acestora, inclusiv pentru desfiintarea constructiilor ori a altor lucrari ori amenajari
(2)Prin Certificatul de urbanism, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Lege, se aduc la cunostinta
investitorului/solicitantului informatii – existente la data solicitarii, în conformitate cu prevederile
planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a
teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii – cu privire la cerintele tehnice ale
amplasamentului, precum si la obligatiile pe care acesta le are în procedura de autorizare a executarii
lucrarilor de constructii, privind:
a)regimul juridic, economic si tehnic al imobilului – teren si/sau constructii existente la data solicitarii –
, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, ori ale
planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii;
b)cerintele urbanistice specifice amplasamentului;
c)avizele/acordurile legale necesare în vederea autorizarii;
d)obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, în scopul obtinerii
punctului de vedere si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia, în vederea autorizarii.
(3)Certificatul de urbanism se elibereaza solicitantului în termen de cel mult 30 de zile calendaristice
de la data înregistrarii cererii, mentionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
(4)Potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Lege, în baza Certificatului de urbanism nu este permisa
executarea lucrarilor de constructii.
(5)Certificatul de urbanism se mai emite, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Lege,
pentru îndeplinirea procedurilor legale de concesionare de terenuri, în vederea adjudecarii prin licitatie
a proiectarii lucrarilor publice în faza de documentatie tehnico-economica “Studiu de fezabilitate”, ori
similara acesteia, precum si pentru cereri în justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara,
atunci când operatiunile respective au ca obiect împarteli ori comasari de parcele solicitate în scopul
realizarii de lucrari de constructii, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un
imobil.
(6)Pentru aceeasi parcela (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanti,
indiferent de calitatea acestora în raport cu proprietatea asupra parcelei. În aceasta situatie
certificatele de urbanism urmeaza a avea acelasi continut cu caracter de informare (privind regimul
juridic, economic si tehnic al imobilului) conform prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate,
potrivit legii, pentru toti solicitantii. “””

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul de la inceputul paginii.