Documente si Taxe Certificat de Urbanism Imobile

Nota: Aceste informatii au caracter informativ. Pentru o mai buna informare, va rugam, sa consultati serviciul public sau firma care deserveste localitatea dvs.

CERTIFICAT DE URBANISM – Cladiri – taxa variaza intre 5 si 13 lei(in functie de suprafata teren)

Documente necesare:
1. Cerere tip completata si semnata
2.Chitanta în original privind achitarea taxei legale
3.Plan cadastral de incadrare in zona scara 1:2000 (2exemplare) si plan de situatie cu propunerea scara 1:500 (2exemplare)
4.Pentru modificari la nivelul balcoanelor, acceselor, fatadei – Planul corespunzator apartamentului modificat si fotografia fatadei blocului relevanta, sau fotografii pentru cazuri speciale
5.Extras de Carte funciara (tarif – Extras de carte funciara de informare: 20lei)
6.Act de proprietate sau contract vanzare-cumparare
7.Copie dupa buletin
8.Memoriu de arhitectura

Informatii preluate din Norme metodologice de aplicare a legii 50/1991

“””[…] Art. 29: Competente de elaborare a documentatiilor tehnice – D.T.
(1)Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Lege, documentatiile tehnice – D.T. si proiectele tehnice –
P.Th., care dezvolta documentatiile tehnice – D.T., se elaboreaza de colective tehnice de specialitate.
Dreptul de promovare a documentatiilor, în vederea avizarii/autorizarii se poate face numai sub
semnatura unor cadre tehnice cu pregatire superioara care au absolvit – cu diploma recunoscuta de
statul român – institutii de învatamânt superior de specialitate în domeniul arhitecturii, constructiilor si
instalatiilor pentru constructii, care au drept de semnatura potrivit nivelelor de competenta. Semnarea
documentatiilor angajeaza raspunderea acestora în conditiile legii, în conformitate cu prevederile art.
9 alin. (3) din Lege.
(2)Este interzisa semnarea proiectelor tehnice – P.Th. pentru executarea lucrarilor, precum si a
documentatiilor tehnice – D.T. de catre persoane care nu îndeplinesc cerintele legale prevazute la alin.
(1), respectiv care nu au absolvit institutii de învatamânt superior de specialitate în domeniul
arhitecturii si constructiilor/instalatiilor pentru constructii, ori care nu au drept de semnatura în
conditiile legii, sub sanctiunea legii penale, în conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) lit. c) din
Lege.
(3)Potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în constructii, documentatiile tehnice – D.T.,
precum si proiectele tehnice – P.Th. care dezvolta documentatiile tehnice – D.T., în conditiile legii, se
verifica pentru cerintele de calitate de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. Solicitantul
autorizatiei de construire/desfiintare are obligatia de a face dovada efectuarii verificarii documentatiei
tehnice – D.T. prezentate pentru autorizare.
(4)În conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de
arhitect, republicata, arhitectii si conductorii-arhitecti cu drept de semnatura sunt obligati sa aplice
parafa cu numarul de ordine înscris în Tabloul National al Arhitectilor, inclusiv pe documentatiile
tehnice – D.T. […] “””

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul de la inceputul paginii.