Norme metodologice legea 50/1991


Norme metodologice de aplicare a legii 50/1991

Informatii preluate din normele metodologice prezentate mai sus

“””[…] Art. 18: Lucrari care se excepteaza de la autorizare
(1)Se excepteaza de la autorizare categoriile de lucrari de constructii cu grad ridicat de repetabilitate,
care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul
arhitectural al acestora, specificate la art. 11 alin. (1) din Lege.
(2)Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din Lege, este obligatorie emiterea autorizatiei de construire
pentru lucrarile prevazute la alin. (1), daca acestea se executa la constructii monumente istorice, la
constructii din zonele de protectie ale monumentelor si din zonele construite protejate sau la constructiile care au valoare arhitecturala ori istorica deosebita, stabilita ca atare prin documentatiile
de amenajare a teritoriului si urbanism aprobate, carora le sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (1)
lit. b) si art. 10 lit. a) si b) din Lege.
(3)În întelesul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Lege, daca în vederea schimbarii destinatiei unor
spatii interioare existente astfel cum este definita în anexa nr. 2 la Lege, nu se realizeaza lucrari de
constructii pentru care legea prevede emiterea unei autorizatii de construire, nu este necesara
emiterea acestui act.
(4)În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. h) din Lege, se excepteaza de la autorizare – daca nu
se executa la constructiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Lege – lucrarile de reparatii, înlocuiri
ori reabilitari privind:
a)finisaje interioare si exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea;
b)trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces;
c)lucrari de reabilitare energetica la cladiri de locuit individuale cu cel mult trei niveluri, care nu sunt
monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv nu sunt situate în afara zonelor de
protectie a monumentelor si/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii.
(5)Lucrarile prevazute la alin. (4) lit. c) au ca obiect reabilitarea energetica a:
a)anvelopei – partea opaca si/sau partea vitrata – daca acestea nu conduc la modificarea calitatii si
formei arhitecturale a elementelor de fatada;
b)acoperisului cladirii – daca nu se schimba sistemul constructiv al acestuia, respectiv
terasa/sarpanta.
c)instalatiilor interioare de încalzire si de preparare a apei calde de consum.[…] “””

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul de la inceputul paginii.