Legea 50/1991


Lege nr. 50 din 29 iulie 1991– privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Informatii preluate din legea mai sus enuntata

“””CAPITOLUL I: Autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Art. 1
(1) Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei
autorizatii de construire sau de desfiintare, emisa în conditiile prezentei legi, la
solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren si/sau constructii –
identificat prin numar cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.
(la data 14-feb-2009 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
(2) Constructiile civile, industriale, inclusiv cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor
tehnologice, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea
autorizatiei de construire, emisa în conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind
proiectarea si executarea constructiilor.
Art. 2
(1) Autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administratiei
publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii
corespunzator masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, conceperea,
realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor.
(la data 14-feb-2009 Art. 2, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
(2) Autorizatia de construire se emite în baza documentatiei pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, elaborata în conditiile prezentei legi, în temeiul
si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate
potrivit legii.
(la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea
2 61/2009 ) […]”””

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul de la inceputul paginii.