Proiect arhitect D.T.A.D.

Conţinut Documentaţie Tehnicş pentru Autorizaţia de Demolare – D.T.A.D.
— informatii conform cu LEGEA nr. 50/1991 actualizată

I. Piese scrise
I.1. Lista si semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar si calitatea proiectanţilor, precum si cu partea din proiect pentru
care răspund.
I.2. Memoriu
I.2.1. Date generale
Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată:
– scurt istoric: anul edificării, mesteri cunoscuţi, alte date caracteristice;
– descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
– menţionarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva;
– fotografii color – format 9 x 12 cm – ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta
desfăsurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
– descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare.
I.2.2. Fise tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obţinute prin grija
emitentului autorizaţiei si cerute prin certificatul de urbanism.

II. Piese desenate
II.1. Plan de încadrare în teritoriu
– plansă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie si cartografie, întocmită
la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz.
II.2. Plan de situaţie a imobilelor
– plansă pe suport topografic vizat de oficiul judeîean de cadastru, geodezie si cartografie, întocmită
la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:
• parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
• amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa;
• modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor;
• sistematizarea pe verticală a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
• plantaŃiile existente si care se menţin după desfiinţare.
Pe plansă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi cele
propuse – plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz.
II.3. Planul privind construcţiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor – radier si capac – şi
va fi redactat la scara 1:500.
În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii, în
special cele pentru alimentare cu apă si canalizare.
II.4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate
Plansele se vor redacta la o scară convenabilă – 1:100 sau 1:50 – care să permită evidenţierea
spaîiilor si a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente:
– planurile tuturor nivelurilor si planul acoperisului;
– principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după caz;
– toate faţadele.
În situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi proiectul de
organizare a lucrărilor.

Daca doriti mai multe informatii va stam la dispozitie. Contactati-ne!