Proiect arhitect D.T.A.C.

Conţinut Documentaţie Tehnică pentru obtinerea Autorizaţia de construire – D.T.A.C.
— informatii conforme cu LEGEA nr. 50/1991 actualizată

I. Piese scrise
I.1. Lista si semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar si calitatea proiectanţilor, precum si cu partea din proiect pentru
care răspund.
I.2. Memoriu
2.1. Date generale:
Descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii,
făcându-se referiri la:
– amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;
– clima si fenomenele naturale specifice;
– geologia si seismicitatea;
– categoria de importanţă a obiectivului.
I.2.2. Memorii pe specialităţi
Descrierea lucrărilor de:
– arhitectură;
– structură;
– instalaţii;
– dotări si instalaţii tehnologice, după caz;
– amenajări exterioare si sistematizare verticală.
I.2.3. Date si indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinsi în anexa la cererea pentru
autorizare:
– suprafeţele – construită desfăsurată, construită la sol si utilă;
– înălţimile clădirilor si numărul de niveluri;
– volumul construcţiilor;
– procentul de ocupare a terenului – P.O.T.;
– coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.
I.2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare
I.2.5. Anexe la memoriu
I.2.5.1. Studiul geotehnic
I.2.5.2. Referatele de verificare a proiectului, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, întocmite de verificatori atestaţi de M.L.P.A.T şi agreaţi de investitor.
I.2.5.3. Fişe tehnice necesare obŃinerii avizelor în vederea emiterii acordului unic din competenţa
emitentului autorizaţiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism.
I.2.5.4. Documentaţiile specifice necesare pentru obţinerea, prin grija emitentului autorizaţiei, a
avizelor si acordurilor privind prevenirea si stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei.
I.2.5.5. Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a condiţiilor speciale de
amplasament sau a funcţionalităţii investiţiei, obţinute în prealabil de solicitant – avizul Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor si Turismului, Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apărării
NaŃionale, Ministerului Administraţiei si Internelor, Serviciului Român de Informaţii, al altor organisme
ale administraţiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, după caz, conform
reglementărilor legale în vigoare.
I.2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru
construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate – si numai
dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de construcţii
necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente, precum si în cazul amplasării de
construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.

II. Piese desenate
II.1. Planuri generale
II.1.1. Plan de încadrare în teritoriu
– plansă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie si cartografie*),
întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz
__________
*) Conform art. 3 din Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, astfel cum a fost
modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, s-a înfiinţat Agenţia Naţională de Cadastru si Publicitate
Imobiliară în subordinea Ministerului Administraţiei si Internelor, prin reorganizarea Oficiului Naţional
de Cadastru, Geodezie si Cartografie, iar oficiile judeţene de cadastru, geodezie si cartografie si al
municipiului Bucureşti s-au reorganizat în oficii de cadastru si publicitate imobiliară la nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti.
II.1.2. Plan de situaţie
– privind amplasarea obiectivelor investiţiei – plansă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de
cadastru, geodezie si cartografie, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după
caz, prin care se precizează:
• parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisă prin totalitatea
elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia si
înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum si poziţia reperelor fixe si mobile de trasare;
• amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menŃine, se vor desfiinţa sau se vor construi;
• cotele construcţiilor proiectate si menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel;
distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);
• denumirile si destinaţiile fiecărui corp de construcŃie;
• sistematizarea pe verticală a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
• accesele pietonale si carosabile din incintă si clădiri, plantaŃiile prevăzute.
II.1.3. Planul privind construcţiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reŃelelor de utilităţi urbane din zona
amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziŃionarea căminelor – radier si capac -, si
va fi redactat la scara 1:500.
În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii
prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă si canalizare.
II.2. Planse pe specialităţi
II.2.1. Arhitectură
Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect,
redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:
– planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea funcŃiunilor,
dimensiunilor si a suprafeţelor;
– planurile acoperisurilor – terasă sau sarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor
meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută
învelitorile;
– secţiuni caracteristice – în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, care să
cuprindă cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperisului – cotele la
coamă si la cornisă -, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate;
– toate faţadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea
racordării la nivelul terenului amenajat;
– în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta si desfăsurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.
II.2.2. Structura
II.2.2.1. Planul fundaţiilor
Se redactează la scara 1:50 si va releva:
– modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;
– măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate.
II.2.2.2. Detalii de fundaţii
II.2.2.3. Proiect de structură complet
Se prezintă pentru construcţii cu mai multe subsoluri si cel puţin 10 niveluri.
II.2.3. Instalaţii
II.2.3.1. Schemele instalaţiilor
Se prezintă parametrii principali si schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate.
II.2.4. Dotări si instalaţii tehnologice
În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări si instalaţii tehnologice,
determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta:
II.2.4.1. Desene de ansamblu
II.2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
Fiecare plansă prezentată în cadrul secţiunii II “Piese desenate” va avea în partea dreaptă jos un
cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau
numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului si al plansei, numărul proiectului si al plansei, data
elaborării, numele, calitatea si semnătura elaboratorilor si ale sefului de proiect.