Judetul Bacau

Torul porneste de la dorinta ds de a realiza o constructie. Dar impreuna cu specialisti in
arhitectura acea constructie poate sa devina o CASA! Contactati-ne!

Arhitect Bacau, Proiectare, Proiectant Bacau,Birou Arhitectura Onesti, Proiecte arhitectura case Bacau , Arhitect Buhusi, Targu Ocna

Informatii preluate din LEGEA nr.10/95 – Legea privind calitatea in constructii

“”Lege nr. 10/1995 din 18/01/1995
privind calitatea în construcţii
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 24/01/1995
Actul a intrat in vigoare la data de 24 ianuarie 1995
Parlamentul României adoptă prezenta lege. […]

Art. 22. – Proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale
referitoare la calitatea construcţiilor:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei;
b) asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor,
cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;
c) prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi
de către investitor, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;
d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor,
exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind
comportarea în timp a construcţiilor. Documentaţia privind postutilizarea construcţiilor se
efectuează numai la solicitarea proprietarului;
e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor şi
participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;
f) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la
construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi
urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti
verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului;
g) participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate.

Art. 23. – Executantul lucrărilor de construcţii are următoarele obligaţii principale:
a) sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în
vederea soluţionării;
b) începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe
bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi;
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi;
d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze
determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul
obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;
e) soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de
execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
f) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect,
certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum
şi gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu
altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu
acordul investitorului;
g) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzător cerinţelor;
h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism
şi amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;
i) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru
care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;
j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;
k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada
de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;
l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei
lucrărilor; m) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie – factori de
răspundere, colaboratori, subcontractanţi – în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calităţii adoptat şi cu prevederile legale în vigoare.”

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul catre respectiva lege.