Judetul Galati

Satisfacerea cerintelor dvs este una dintre punctele de plecare in realizarea unui proiect. Pe langa proiectele specifice obligatorii pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si a proiectului tehnic, biroul de arhitectura RSbA ofera servicii legate de amenajari interioare, urbanism, consultanta si urmarire de santier. Pentru detalii contactati-ne!!
 
Arhitect Galati, Proiectant Galati, Birou Arhitectura, Proiecte arhitectura case Galati, Arhitect Tecuci, Arhitect Beresti, Arhitect Targu Bujor.

 
 
Informatii in continuare sunt preluate din legea LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

“””LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii – Republicare […]

Art. 3
(1) Constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si
utilajelor tehnologice, pentru infrastructura de orice fel sau de oricare alta natura
se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, precum si a
reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor, pentru:
a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere,
reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel,
precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 11;
b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare,
restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor,
care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentând monumente istorice,
inclusiv la anexele acestora, identificate în acelasi imobil – teren si/sau
constructii, la constructii amplasate în zone de protectie a monumentelor si în
zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare
arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism
aprobate;
c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare
si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere,
lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare, bransamente si racorduri la
retele de utilitati, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de
îmbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi
capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice,
precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;
d) împrejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, locuri de joaca
si agrement, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
e) lucrari de foraje si excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a
prospectiunilor geologice, proiectarea si deschiderea exploatarilor de cariere si
balastiere, a sondelor de gaze si petrol, precum si a altor exploatari de suprafata,
subterane sau subacvatice;
f) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizarii executarii lucrarilor, în conditiile prevazute la art. 7 alin. (1) si (13);
g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de
expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine si pergole
situate pe caile si spatiile publice, anexe gospodaresti, precum si anexele
gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate în extravilan;
i) cimitire – noi si extinderi.
(2) În vederea simplificarii procedurii de autorizare a executarii lucrarilor de
constructii provizorii prevazute la alin. (1) lit. d), g) si h), autorizatia de construire
se emite în baza documentatiilor tehnice – D.T. cu continut simplificat în raport cu
continutul-cadru prevazut în anexa nr. 1. […] “””

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul catre respectiva lege.