H.G. 525/1996


Hotarare de Guvern nr. 525/1996 republicata– Regulamentul general de Urbanism

Informatii preluate din legea mai sus enuntata

“””Guvernul României HOTĂRÂRE Nr. 525 Republicată *
din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 856 din 27 noiembrie 2002 […]

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul general de urbanism prevăzut în anexa nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – (1) Primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor vor lua măsuri pentru
elaborarea şi/sau actualizarea documentaţiilor de urbanism şi le vor supune spre aprobare
consiliilor locale, municipale, orăşeneşti şi comunale şi, respectiv, Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, după caz.
(2) Fondurile necesare pentru elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice
generale şi a regulamentelor locale de urbanism se asigură potrivit prevederilor art. 51
alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Finanţarea
elaborării şi/sau actualizării acestor documentaţii se face conform Normelor
metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice
generale ale localităţilor şi regulamentelor locale de urbanism prevăzute în anexa nr. 2.
(3) Conţinutul-cadru al planului urbanistic general, care se va stabili pe categorii de
mărime şi complexitate a localităţilor, se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor
publice, transporturilor şi locuinţei.
Art. 3 – Controlul aplicării Regulamentului general de urbanism se efectuează de către
compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale şi judeţene,
respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, şi de către Inspectoratul
de Stat în Construcţii, conform prevederilor legale […]”””

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul de la inceputul paginii.