Municipiul Bucuresti

Serviciile de proiectare oferite de biroul de arhitectura RSbA sunt in special legate de proiectele de arhitectura, structura si instalatii care trebuie realizate pentru autorizatia de construire si proiectul tehnic. Printre serviciile anexe oferite in cadrul aceluiasi birou de arhitectura se numara: urbanism, consultanta, amenajare interior si exterior si urmarire de santier. Pentru o oferta legata de serviciile de arhitectura vizitati site-ul nostru. Contactati-ne pe adresa de email birou@rsba.ro sau date contact!
Arhitect Bucuresti, Proiectant Bucuresti, Birou Arhitectura Bucuresti, Proiecte arhitectura case Bucuresti, Arhitect Sectorul 1, Sectorul 2, Sectorul 3, Sectorul 4, Sectorul 5, Sectorul 6, Proiectare Bucuresti.
Informatii in continuare sunt preluate din legea LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

“””LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii – Republicare […]

Art. 26
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savârsite în astfel de conditii
încât, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
a) executarea sau desfiintarea, totala ori partiala, fara autorizatie a lucrarilor prevazute la
art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b), de catre investitor si executant;(la data 25-oct-2007 Art. 26, alin. (1), litera A. din capitolul III a se vedea jurisprudenta Decizia nr.
1762 din 25-oct-2007 )
b) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si a
proiectului tehnic, a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor prevazute la
lit. b), precum si continuarea executarii lucrarilor autorizate fara solicitarea unei
noi autorizatii de construire în situatiile prevazute la art. 7 alin. (15), de catre
investitor si executant;
(la data 14-feb-2009 Art. 26, alin. (1), litera B. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 24. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
c) aprobarea furnizarii de utilitati urbane, ca urmare a executarii de lucrari de bransamente
si racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate;
d) mentinerea dupa expirarea termenului prevazut prin autorizatie sau dupa terminarea
lucrarilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri fata de cele prevazute în autorizatie a
constructiilor, lucrarilor si amenajarilor cu caracter provizoriu;
e) neaducerea terenului la starea initiala de catre investitor, dupa terminarea lucrarilor
prevazute la art. 3 lit. c), precum si nerealizarea lucrarilor de curatare, amenajare ori
degajare, dupa caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe
durata executiei, o data cu încheierea lucrarilor de baza;
f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului
organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate;
g) neanuntarea datei începerii lucrarilor de constructii autorizate, în conformitate
cu prevederile art. 7 alin. (8);
(la data 14-oct-2009 Art. 26, alin. (1), litera G. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 27. din
Legea 261/2009 )
h) neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevazut la art. 6 alin. (2),
precum si emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care
nu contin lista cuprinzând avizele si acordurile legale necesare în raport cu
obiectivul de investitii, sau eliberarea acestora conditionat de elaborarea
prealabila a unei documentatii de urbanism sau a oricaror documentatii tehnice de
definire a scopului solicitarii, cu depasirea termenului legal, sau refuzul
nejustificat ori conditionarea furnizarii informatiilor de interes public prevazute la
art. 6 alin. (1);
(la data 14-oct-2009 Art. 26, alin. (1), litera H. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 27. din
Legea 261/2009 )
h1) neemiterea autorizatiilor de construire în termenul prevazut la art. 7 alin. (1);
(la data 14-oct-2009 Art. 26, alin. (1), litera H. din capitolul III completat de Art. I, punctul 28. din
Legea 261/2009 )
i) emiterea de autorizatii de construire/desfiintare:
– în lipsa unui drept real asupra imobilului, care sa confere dreptul de a solicita autorizatia
de construire/desfiintare;
– în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate
potrivit legii;
– în baza unor documentatii incomplete sau elaborate în neconcordanta cu prevederile
certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale continutului-cadru al proiectului pentru
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care nu contin avizele si acordurile legale
necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;
– în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranta a întregii constructii, în cazul
lucrarilor de consolidare;
– în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;
j) neorganizarea si neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea si executarea
lucrarilor de constructii de catre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al
consiliilor judetene si al primariilor, în unitatile lor administrativ-teritoriale, potrivit
prevederilor art. 27 alin. (3) si (4), precum si neurmarirea modului de îndeplinire a celor
dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (3);
k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în
Constructii la controlul anterior;
l) refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice forma a accesului persoanelor fizice sau
al reprezentantilor persoanelor juridice la documentele prevazute la art. 34 alin. (7); […] “””

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul catre respectiva lege.