Judetul Calarasi

Vizitati site-ul Biroului de arhitectura RSbA si descoperiti serviciile oferite de catre Biroul de arhitectura RSbA. Proiectul dvs prinde contur in cadrul acestui birou de arhitectura ramanand astfel fideli motto-ului “Dam forma locului tau in lume”!. Contactati-ne!

 
Arhitect Calarasi, Proiectant Calarasi, Birou Arhitectura, Proiecte arhitectura case Calarasi, Arhitect Lehliu, Arhitect Oltenita, Arhitect Fundulea.

 
Informatii in continuare sunt preluate din legea LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

“””LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii – Republicare […]

Art.5 […]

(6) Certificatul de urbanism se emite si în urmatoarele situatii:
a) în vederea concesionarii de terenuri, potrivit legii;
b) în vederea adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice în faza de
“Studiu de fezabilitate”, potrivit legii;
c) pentru cereri în justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara
atunci când operatiunile respective au ca obiect împarteli ori comasari de parcele
solicitate în scopul realizarii de lucrari de constructii, precum si constituirea unei
servituti de trecere cu privire la un imobil. Operatiunile juridice mentionate,
efectuate în lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate. […]

Art. 8
(1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, partiala sau totala, a constructiilor si
instalatiilor aferente constructiilor, a instalatiilor si utilajelor tehnologice, inclusiv elementele
de constructii de sustinere a acestora, închiderea de cariere si exploatari de suprafata si
subterane, precum si a oricaror amenajari se fac numai pe baza autorizatiei de desfiintare
obtinute în prealabil de la autoritatile prevazute la art. 4.
(2) Autorizatia de desfiintare se emite în aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, în
conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora,
potrivit legii, cu exceptiile prevazute la art. 11.
(3) Prin exceptare de la prevederile art. 2 alin. (21), pentru emiterea autorizatiei de
desfiintare a lucrarilor/constructiilor nu este necesara emiterea punctului de vedere
al autoritatii competente pentru protectia mediului ori a actului administrativ al
acesteia. […]

Art. 9
(1) Documentatiile tehnice – D.T. si proiectele tehnice se elaboreaza de colective tehnice de
specialitate, se însusesc si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din
domeniul arhitecturii, urbanismului, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, astfel:
(la data 14-oct-2009 Art. 9, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 23. din Legea
261/2009 )
a) de arhitect cu diploma recunoscuta de statul român, pentru proiectarea partii de
arhitectura pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si a celor subterane;
b) de ingineri constructori si de instalatii, cu diploma recunoscuta de statul român, pentru
partile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate
categoriile de importanta a constructiilor supraterane si subterane, precum si la instalatiile
aferente acestora;
c) de conductor arhitect, urbanist si/sau de subinginer de constructii, cu diploma
recunoscuta de statul român, pentru cladiri de importanta redusa si aflate în afara zonelor
protejate, stabilite conform legii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru documentatia de executie.
(3) Semnarea documentatiilor de catre persoanele prevazute la alin. (1) angajeaza
raspunderea acestora în conditiile legii. […]”””

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul catre respectiva lege.