Judetul Ialomita

In urma cunostintelor dobandite de-a lungul timpului biroul de arhitectura RSbA ofera servicii de consultanta, urmarire de santier cat si de proiectare. Atat realizarea de proiecte la standarde inalte cat si o intelege a cerintelor exprimate de dvs constituie un angajament pe care biroul de arhitectura RSbA si-l ia in fata dvs. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati!!

 
Arhitect Slobozia, Proiectant Slobozia, Birou Arhitectura, Proiecte arhitectura case Slobozia, Arhitect Urziceni, Arhitect Fetesti, Arhitect Tandarei.

 
Informatii in continuare sunt preluate din legea LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

“””LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii – Republicare […]

Art. 6
(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile prevazute
la art. 4:
a) fac cunoscute solicitantului informatiile privind regimul juridic, economic si
tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, în conformitate cu
prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale
planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii;
b) stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie îndeplinite în functie de
specificul amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizarii;
d) încunostinteaza investitorul/solicitantul cu privire la obligatia de a contacta
autoritatea competenta pentru protectia mediului, în scopul obtinerii punctului de
vedere si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea
autorizarii.
(la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 10. din Legea
261/2009 )
(11) Punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului
reprezinta documentul scris emis de aceasta dupa etapa de evaluare initiala,
respectiv dupa etapa de încadrare a investitiei în procedura de evaluare a
impactului asupra mediului, iar actul administrativ al autoritatii competente pentru
protectia mediului este, dupa caz, acordul de mediu sau avizul Natura 2000.
(la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (1^1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 11. din Legea
261/2009 )
(2) Certificatul de urbanism se emite de autoritatile prevazute la art. 4, abilitate sa
autorizeze lucrarile de constructii, si se elibereaza solicitantului în termen de cel mult 30 de
zile de la data înregistrarii cererii, mentionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii
acestuia.
(3) Certificatul de urbanism se semneaza de catre presedintele consiliului judetean sau de
primar, dupa caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de catre persoana cu responsabilitate în
domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii
administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor,
potrivit atributiilor stabilite conform legii.
(4) În vederea eliberarii certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoana
fizica sau juridica interesata – se va adresa autoritatilor prevazute la art. 4 cu o
cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se
solicita certificatul de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de
carte funciara, unde este cazul, daca legea nu dispune altfel, cât si elementele care
definesc scopul solicitarii.
(la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 12. din Legea
261/2009 )
(5) Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii. […]”””

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul catre respectiva lege.